Lidmaatschap

Wie kan lid worden?
Iedere ondernemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die werkzaam is op industrieel, ambachtelijk of dienstverlenend gebied en zijn onderneming formeel gevestigd heeft in de gemeente Meierijstad en betrokken is bij het Veghelse bedrijfsleven, kan lid worden.

1. de directeur-(groot)aandeelhouder;
2. de (statutaire) directeur, niet zijnde aandeelhouder, dan wel
3. een bij het Veghelse bedrijfsleven betrokken vaste (contact)persoon op directieniveau of managementteamniveau.

Hoe kan ik lid worden?
Voldoe je aan de criteria, dan kun je het aanmeldformulier invullen. Het is absoluut geen vereiste om te worden voorgedragen door een of meer leden van de vereniging. Vervolgens zal het bestuur de aanvraag in behandeling nemen. Het bestuur kan om nadere informatie vragen en streeft ernaar binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over de aanvraag. Je zult daarover schriftelijk worden geïnformeerd. 

Wat kost de contributie?
De contributie is vastgesteld op € 320,- excl. BTW
Wanneer bij uw bedrijf meer dan 20 werknemers in Meierijstad werkzaam zijn wordt de contributie verhoogd met € 1,50 per werknemer. Hierdoor trachten we de ballast eerlijk te verdelen naar rato draagkracht van de onderneming.

Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen?
Een lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen tegen het einde van het boekjaar. De opzegging dient dan ook te zijn ontvangen uiterlijk 1 december van een jaar.
Daarnaast kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft dan door het lid wel verschuldigd.